خانه arrow By the road welfare services complex arrow مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي تحت حمايت شركت

مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي تحت حمايت شركت

 


پروژه هاي تحت حمايت شركت

رديف محور  
كيلومتر سمت مساحت زمين مترمربع سرمایه گذار
1 جهرم - لار 67 راست 41000 آقاي تقوي
2 جهرم - لار 90 چپ 41000 آقاي حسيني و محمدي

 

آمار

زبان ها: 1
عضو: 86
خبر: 367
وب لینك: 11
بازدید كننده: 1774559