اقلیم

رودخانه و حواشي آن ها همواره يكي از كانون هاي تفرجگاهي و شكارگاهي و صيادي ورزشي محسوب مي شوند، برخي از مهم ترين اين رودخانه ها عبارتند از: کر، پيرآب، شادكام، شش پير ، شورجهرم ، شور لار، دالکي و ...
مهم ترين آبشارهاي اين منطقه نيز عبارتند از: آبشاردشتک ابرج، آبشار مارگون.

چشمه ها
چشمه هاي طبيعي و چشمه هاي آب گرم به دليل آب درماني و تفرجگاهي از نظر صنعت گردشگري و گذراندن اوقات فراغت از اهميت بسياري برخوردار هستند که برخي از آن ها عبارتند از: چشمه رچي، چشمه خارگان، چشمه بالنگان (حاجي آباد)، چشمه قدمگاه، چشمه چويو، چشمه ساسان، چشمه ابوالمهدي، چشمه شش پير، چشمه پلنگان، چشمه جونجان ( جونون )، چشمه محمد رسول الله، چشمه بناب قادر آباد، چشمه آتشكده، چشمه تنكاب، چشمه حنيفقان، چشمه آب گرم، چشمه آب گرم سراب بهرام، چشمه اسري، چشمه برن هير، چشمه براق ، چشمه تاسک، چشمه حاجت، چشمه سراب سياه، چشمه سراب شير، چشمه كان زرد، چشمه سرگ چينه، چشمه گنجينه، چشمه ميل اژدها و چشمه مردگان.

 

» رودخانه پل فسا شيراز

 رودخانه پل فسا يک رود دايمي به طول 35 كيلومتر است. مسير كلي اين رود جنوب خاوري بوده و از كوه پهن 14 كيلومتري جنوب باختري شيراز سرچشمه مي گيرد.

  » رودخانه خشک شيراز
 

 

 رود خشک که 50 كيلومتر طول دارد رودي فصلي بوده كه مسير كلي آن جنوب خاوري است. سرچشمه اين رود، كوه هاي قلات و تشي برگي و كلتاق در 33 كيلومتري شمال باختري شيراز است كه به آن نهر اعظم نيز مي گويند.

  » رودخانه دالكي شيراز
 

 

 رودخانه دالکي يک رود دايمي به طول 170 کيلومتر است که شيب متوسط آن 8/0 درصد مي باشد. اين رود که حوزه آن خليج فارس و درياي عمان است در مسير کلي خود که به سمت جنوب باختري است، از شهرستان هاي كازرون، برازجان و بوشهر در استان هاي فارس و بوشهر عبور مي کند. هله از ارتفاعات 40 كيلومتري جنوب خاوري كازرون و 53 كيلومتري جنوب باختري شيراز از دهستان كوهمره سرچشمه گرفته و به سوي شمال باختري روان مي شود. در 14 كيلومتري خاور كازرون با رودخانه حنا مخلوط شده و به نام رودخانه سفيد از طريق دره دوان در شمال خاوري، همچنان به سوي شمال باختري ادامه مسير مي دهد. پس از آن كه در 17 كيلومتري شمال كازرون با رودخانه تنگ شيب مخلوط شده، با نام جديد شاهپور از طريق تنگه چوگان به دهستان شاهپور وارد مي شود. در اين دهستان با ريزابه هاي فراواني از جمله رود شكستان درهم مي آميزد و رو به سوي جنوب باختري به طرف دهستان خشت سرازير مي شود. در اين دهستان به سوي باختر تغيير جهت داده و پس از عبور از دره شمالي كوه پوزه حسن كرچال وارد دهستان مزارعي از شهرستان برازجان مي شود. در اين دهستان با ريزابه هاي فراواني كه غالبا از شمال سرازير شده اند مخلوط گشته، مرز ميان دهستان هاي مزارعي، شبانكاوه و زيرراه را تشكيل مي دهد و به نام رودخانه شيرين در 12 كيلومتري شمال باختري برازجان با رودخانه دالكي مخلوط مي شود. از اين به بعد اين رودخانه که به سمت باختر متوجه شده و مرز ميان دهستان هاي شبانکاره و زيارت را تشکيل مي دهد، هله نام مي گيرد. سرانجام اين رودخانه در 54 كيلومتري جنوب باختري برازجان به خليج فارس مي ريزد. در طول مسير اين رودخانه نقاط مناسبي براي احداث سد وجود دارد. از جمله اين مناطق مي توان به مدخل شمالي تنگ چوگان در 20 كيلومتري شمال كازرون، دهانه خاوري پوزه حسن كرچال در 35 كيلومتري باختر كازرون و همچنين دره شمالي كتل برنگ در 44 كيلومتري باختر شمالي كازرون اشاره کرد

 

  » موند (مند) شيراز
 

 

 مسير عبوري اين رود شهرستان هاي شيراز، جهرم، فيروزآباد، و خورموج است. اين رود 685 كيلومتر طول دارد و مسير كلي آن نخست جنوب خاوري و سپس جنوب باختري و در انتها باختري مي باشد. اين رودخانه از كوه هاي انار و خاني يک واقع در دهستان كوهمره در 75 كيلومتري باختر شمالي شيراز و 28 كيلومتري شمال خاوري كازرون سرچشمه مي گيرد و به نام رودخانه قره آغاج به سوي جنوب خاوري سرازير مي شود و پس از مخلوط شدن با رودخانه زاخرد به دهستان سياخ وارد مي گردد و مسير خود را به سوي جنوب خاوري را طي مي كند. اين رودخانه پس از طي مسيري طولاني و عبور از دهستان ها و شهرستان هاي بسيار و مخلوط شدن ريزابه ها و رودخانه هاي فراوان با اين رودخانه سرانجام در 56 كيلومتري جنوب باختري خورموج به خليج فارس مي ريزد.

رود سرخون شيراز
 

 

سرخون يک رود دايمي به طول 20 كيلومتر است. اين رود از كوه هاي دشت ارژن و ديوار آهني در 44 كيلومتري باختر شيراز سرچشمه مي گيرد. شيب متوسط اين رود 7 درصد و مسير كلي آن جنوبي است.

  » رودخانه آغاج شيراز
 

 

 اين رودخانه از دامنه كوه تابسک در دهستان دشمن زياري سرچشمه مي گيرد و پس از عبور از ميان دره اي در ناحيه شمال باختري شيراز، در حوالي چهل چشمه از منطقه ممسني خارج مي شود. رودخانه آغاج در مسير خود همراه چند رود و چشمه، پس از عبور از اراضي زراعي خفر، كوار، جهرم، قير و كارزين از طريق استان بوشهر به نام رود مند وارد خليج فارس مي شود.

  » چشمه رچي شيراز
 

 

 اين چشمه که از گردشگاه هاي زيباي استان و شهرستان شيراز به شمار مي آيد در منطقه كوهمره سرخي در 35 كيلومتري شيراز واقع شده است. آب و هواي مطبوع و مناظر دل انگيز طبيعي از ويژگي هاي اين ناحيه مي باشند كه آن را به يكي از گردشگاه هاي عمومي تبديل كرده است.

 چشمه خارگان در روستايي به همين نام در 60 كيلومتري شيراز قرار دارد. محوطه اطراف چشمه، همواره پذيراي انبوهي از بازديد كنندگان و گردشگران در فصل هاي مختلف سال است. اين محل به علت برخورداري از آب فراوان و همجواري با رودخانه هاي قره آغاج و جره، از پوشش گياهي مناسبي برخوردار است.

  » چشمه خارگان شيراز
 

چشمه خارگان در روستايي به همين نام در 60 كيلومتري شيراز قرار دارد. محوطه اطراف چشمه، همواره پذيراي انبوهي از بازديد كنندگان و گردشگران در فصل هاي مختلف سال است. اين محل به علت برخورداري از آب فراوان و همجواري با رودخانه هاي قره آغاج و جره، از پوشش گياهي مناسبي برخوردار است.

  » گردشگاه آتشكده شيراز
 

 

 در حاشيه جاده شيراز به استهبان، در دامنه ارتفاعات خرمن كوه، گردشگاهي ارزشمند وجود دارد كه در حال حاضر، بخشي از خدمات تفريحي اين مسير را به عهده دارد. اين مكان چشمه و بركه اي بسيار زيبا دارد كه علاوه بر قابليت هاي گردشگاهي، به عنوان حوضچه پرورش ماهي نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

  » رودخانه ايزدخواست آباده
 

رودخانه ايزدخواست كه از كوه مرواريد در باختر آباده سرچشمه مي گيرد و به دهستان ايزدخواست مي رسد، راه اصلي اصفهان - شيراز را در آبادي ايزدخواست قطع مي کند و در كشتزارهاي اين آبادي پخش مي شود. اين رودخانه که مسير کلي آن شمال خاوري است 125 كيلومتر طول دارد و از شهرستان هاي آباده و اصفهان مي گذرد. مسير كلي آن شمال خاوري است. اين رودخانه پس از عبور از يک مسير طولاني و گذر از روستاهاي بسيار در 110 كيلومتري جنوب خاوري اصفهان به باتلاق گاوخوني مي ريزد.

  » رودخانه بوانات آباده
 

رودخانه بوانات که مسير کلي آن باختري - خاوري بوده و نخست به سمت جنوب خاوري و سپس شمال خاوري امتداد مي يابد در مسير خود از شهرستان هاي آباده و شهر بابک عبور مي كند. اين رودخانه از دامنه شمالي كوه ساريخاني و کوه هاي بوانات در 21 كيلومتري جنوب خاوري ده بيد و در نزديکي روستاي قبر سفيد سرچشمه گرفته و پس از مشروب کردن اراضي جنوب سوريان در شوره زار مروست ناپديد مي شود.

  » رودخانه سيوند آباده
 

 رودخانه سيوند يک رود دايمي است به طول 110 كيلومتر كه از شهرستان هاي آباده و مرودشت عبور مي كند. اين رودخانه از كوه هاي سفيد در غوک و تنگ گورک واقع در دهستان قنقري در حدود 45 كيلومتري شمال باختري ده بيد و طي ريزابه هاي فراوان سرچشمه گرفته و به سوي جنوب خاوري از منطقه نخودزار مي گذرد. نام آن با رسيدن به روستاي مشگان به رودخانه مشگان تغيير کرده و پس از طي مسيري طولاني و تغيير نام هاي متعدد با ورود به دره خاوري كوه سيوند مجددا به رودخانه سيوند تغيير نام مي دهد و به دهستان خفرک عليا وارد مي شود. در اين قسمت شاخه اي از آن به دشت خاوري كوه رحمت داخل مي شود، در اين دشت پخش شده و در باتلاق هاي آن ناپديد مي شود. مازاد آب آن در حوالي بند امير که در 11 کيلومتري جنوب خاوري مرودشت قرار دارد به رودخانه كر مي ريزد.

» رودخانه گله دار آباده

رودخانه فصلي گله دار 50 كيلومتر طول داشته و شيب متوسط آن 6/1 درصد است. مسير كلي اين رود به سوي جنوب باختري بوده و از كوه هاي خطابان و چنارو در 50 كيلومتري جنوب خاوري ده بيد سرچشمه گرفته و به نام رودخانه سرميدان از دره شمالي كوه چنارو سرازير مي شود. پس از عبور از روستاي فنجان به رود گله دار تغيير نام داده، از كنار روستايي به همين نام گذشته و در يک كيلومتري روستاي گنجک به رود سيوند مي ريزد.

 

آمار

زبان ها: 1
عضو: 86
خبر: 367
وب لینك: 11
بازدید كننده: 1774562