شرکت توسعه گردشگری استان فارس ضمن تشکر از توجه ویژه جنابعالی در امر سرمایه گذاری و مشارکت در توسعه فضاهای گردشگری استان از شما در خواست دارد پرسشنامه زیر را با دقت هر چه تمامتر تکمیل فرمایید .

* تمام حقوق مادی و معنوی شما در معرفی این اطلاعات محفوظ خواهد بود

نام و نام خانوادگی شرکت/شخص

آدرس دفتر کار

آدرس محل اقامت

نوع شرکت

شماره ثبت

سهامداران شرکت

.

.

شماره تلفن

نمابر

شماره تلفن همراه

آدرس الکترونیکی mail-E

آدرس سایت website

تاریخ تأسیس

تاریخ شروع فعالیت

نام و شماره فردی که در موارد مقتضی بتوان باوی تماس برقرار نمود

.

نوع فعالیت کنونی

 

.

سایرتجربیات و فعالیت های انجام پذیرفته یا در دست اقدام (لطفاً توضیح دهید)

.

.

.

آیا فعالیت شما بیمه می باشد؟

ازچه نوع بیمه ای استفاده می کنید؟

گردش مالی آخرین سال (با تأییدیه بانکی):

نام بانک و مؤسسات مالی که در آنها حساب بانکی دارید:

.

درآمد سالیانه داخلی

درآمد سالیانه خارجی

میزان سرمایه ثابت و سایر اموال (منقول و غیر منقول)

.

با شرکت توسعه گردشگری از چه طریق آشنا شده اید؟

.

با حوزه فعالیت این شرکت تا چه حد آشنایی دارید لطفاً توضیح دهید.

.

آیا شرکت و یا شخص شما در سازمان، اتحادیه صنفی یا انجمن تخصصی و تحقیقاتی خاصی عضویت دارید. نام سازمان، صنف، انجمن یا مؤسسه مذبور را ذکر نمایید؟

.

.

عنوان پروژه مورد علاقه:

.

دلایل انتخاب پروژه

.

سایر موارد

چه میزان سرمایه گذاری را پیش بینی نموده اید؟

.

از میزان سرمایه پیش بینی شده چه مقدار نقدی و چه مقدار غیر نقدی است؟

.

آیا برای سرمایه گذاری مورد نظر، شرکایی را هم در نظر گرفته اید؟

.

ما خوشحال می شویم چناچه هرگونه ابهام و یا سوال برای شما مطرح گردیده، با شماره تلفن های 8-2260427-0711و 2276832 0711 و يا بصورت مکتوب اعلام فرمایید. شرکت توسعه گردشگری استان فارس به شما اطمینان می دهد کلیه مطالبات مندرج در این پرسشنامه را محرمانه تلقی نموده و از ارائه آن به هر شخص حقیقی یا حقوقی ثالث خودداری نماید.

 

آمار

زبان ها: 1
عضو: 86
خبر: 367
وب لینك: 11
بازدید كننده: 1774584